piątek, 22 marca 2013

PROJEKT EDUKACYJNYTemat projektu:  Cztery pory roku w muzyce, malarstwie i fotografii”.

Czas trwania: 1 kwietnia 2013r. – 6 maja 2013r.

Cele projektu: • rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i fotograficznych,


  • kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace plastyczne i fotografii

   • pogłębienie wiedzy z zakresu:  twórcy utworów muzycznych i  ich kompozycje, wybitni malarze i ich obrazy, sposoby fotografowania i obróbki zdjęć,  

    • wzbudzanie aktywności poznawczej i twórczej. 

     • rozwijanie umiejętności tworzenia blogu, dodawania postów w postaci tekstu, obrazu i filmu.

     Planowanie realizacji projektu:

     Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda z grup ma swojego opiekuna – nauczyciela, który zapoznaje z tematyką projektu i przydziela zadania,  udziela wskazówek odnośnie pracy, podaje termin realizacji i sposób oceny pracy.     Grupa Iopiekun p. Jadwiga Bajger, nauczyciel plastyki, Sylwia Pawlas – nauczyciel matematyki

     Zadania grupy:

     • szukanie motywów krajobrazowych w malarstwie oraz informacji o ich autorach opis wybranego dzieła malarskiego,

      • przedstawienie własnej wizji pejzażu zimowego, wiosennego, letniego i jesiennego

       • przygotowanie  wystawy z prac dzieci 

        • przedstawienie efektów pracy na blogu           

        Grupa II - opiekun p. Beata Pilśniak- Hojka, nauczyciel muzyki, Sylwia Pawlas – nauczyciel 
                            matematyki

        Zadania grupy:


        • zgromadzenie dyskografii utworów muzycznych,

        •  zebranie informacji na temat autorów utworów muzycznych i opracowanie  ich krótkiego życiorysu (zdjęcia, spis znanych kompozycji),

        •  przedstawienie efektów pracy na blogu

         
        Grupa III – opiekunowie:  p. Anna Migurska  nauczyciel informatyki, p. Sylwia Pawlas -  nauczyciel matematyki
                             
        Zadania grupy:

        • wyszukiwanie w Internecie lub w domowych zbiorach zdjęć przedstawiających pory roku w naszej gminie, w naszym kraju czy na świecie,  zeskanowanie ich celem umieszczenia w prezentacji multimedialnej,

        • wykonanie zdjęć tegorocznych  zwiastunów wiosny

        •  utworzenie bloga 

         •  przedstawienie efektów pracy na utworzonym dla celów projektowych blogu


         Konsultacje z uczącymi:         p. J. Bajger – spotkania w ramach kółka plastycznego (wtorek, lekcja 7)


         p. B. Pilśniak – Hojka – spotkania w ramach kółka muzycznego (poniedziałki, lekcja 6)


         p. Sylwia Pawlas – spotkania w ramach kółka matematycznego ( środa lekcja 7), poniedziałek lekcja 3


         p. Anna Migurska – spotkania w środy na 7 lekcji.

         Ewaluacja:

         Praca każdej grupy będzie oceniana według następujących kryteriów:

          
         Skala oceniania:
         ocena bardzo dobra (5): 100% - 91%
         ocena dobra (4): 90% - 76%.
         ocena dostateczna (3): 75% - 56% .
         ocena dopuszczająca (2): 55% - 35%.
         ocena niedostateczna (1): 34% i mniej.
         Publiczne przedstawienie rezultatów projektu:

         • umieszczenie zgromadzonych materiałów na blogu,

          • wystawa prac plastycznych

           • prezentacja pracy na podsumowaniu realizacji projektów w ramach „Cyfrowej szkoły”.